Resilienshus – kretsloppet inomhus

Kvarter och flerbostadshus med integrerad matproduktion

Livsmedelsförsörjningen är idag den svagaste länken i vår strävan mot en hållbar och resilient infrastruktur och samexistens med planetens ekosystem. Vi är beroende av mat som produceras på ett sätt som förstör planeten – och vi har utplånat våra reservmarginaler. Men det finns alternativ.

Nu går förändringarna av klimatet fort, men även flera andra kritiska delar av globala ekosystem närmar sig farliga tipping points. Vi kommer oundvikligen se dramatiska och allvarliga systemeffekter framöver, som utmanar våra samhällens funktionsförmåga till det yttersta.

Den värld vi kommer leva i om tio år kommer skilja sig dramatiskt från världen för tio år sedan, på samma vis som världen idag (februari, 2022) i fundamentala avseenden skiljer sig från världen innan coronapandemin som bröt ut i februari 2020.

Ett sätt att se på resiliens är i termer av ett ”immunförsvar”, men också som “allmän hälsa”. Det handlar om vår förmåga att framgångsrikt möta och hantera störningar genom en kombination av stabilitet och flexibilitet, att värna om det befintliga och kunna anpassa oss till det nya.

För att möta utmaningarna framöver behöver vi aktivt börja bygga livsmiljöer som stärker vår resiliens; både som individer, som grupper, och som samhälle. Vi behöver även börja utforma livsmiljöer som stärker resiliensen i de ekosystem som vi alla är beroende av.

Den stora utmaningen finns i städerna som idag är mycket sårbara, med linjära resursflöden, hög resursförbrukning och beroende av långväga försörjningslänkar. Alla kan inte flytta ut på landet och bli självförsörjande i byar. Vi behöver därmed ta ett rejält grepp om den plats som idag utgör livsmiljö för en stor och växande del av världens befolkning: flerbostadshuset.

Här i hemmets direkta närhet finns de största möjligheterna att med rätt utformning sluta kretsloppen runt den mänskliga metabolismen på ett sätt som kraftigt minskar resursförbrukning och gör avfall och avlopp till direkta nyttigheter. Det är samtidigt här i miljön runt hemmet som den sociala resiliensen kan stärkas genom att närmiljön utformas för att aktivt stimulera socialt kapital och inkluderande gemenskaper.

Det finns idag ett stort behov av nya inspirerande exempel som tar sikte på hur vi kan leva uthålligt och tryggt tillsammans imorgon och visar på vägar genom nålsögat som inger hopp. Samtidigt behöver vi inte fler fluffiga visioner utan vi behöver visioner som samtidigt är konkreta, jordnära och genomförbara – det är vad Resilienshus handlar om. En konkret väg till Flerbostadshuset 2.0

Sedan sommaren 2018 har Building Future Institute och Liminal Space AB förvaltat och samordnat arbetet med konceptet Resilienshus. Genom ett innovationsstöd från Boverket har en konstellation av kunskapspartners arbetat sig igenom konceptets tekniska, sociala, ekonomiska och designmäsiga delar och genomfört en systematisk konkretisering med fokus på ett antal olika cases.

Projektfakta

Uppdragsgivare

Flertal

Vår roll

Arkitekter

Årtal

2017-

Medverkande

Erik Berg, Åsa Isacson

Status

Pågående

Förenklad sektion av kretsloppssystem i Resilienshus Uppsala, version 1 av konceptet.
Sektion av kretsloppssystem i Resilienshus Floda, version 2 av konceptet.
Sprängskiss över del av kretsloppssystem i Resilienshus Floda, version 3 av konceptet.
En av många pesentationer av Resilienshus.

Vad innebär Resilienshuskonceptet?

Resilienshuset är r ett konceptuellt verktyg för medvetna utvecklare, som ger en rörelseriktning och fungerar som ett stöd för olika designvägval. Det förhållningssättet ger den flexibilitet som krävs för att uppnå en platsanpassad resiliens i praktiken.

Ett Resilienshus ska i möjligaste mån vara ”självförsörjande” på energi och vatten, samt en nettoexportör av mat, giftfri levande jord och näring till odling. Därtill skall huset bidra till ökad biologisk mångfald i närområdet, stärka socialt kapital i och utanför huset och utveckla den lokala ekonomin.

Det handlar alltså om flerbostadshus med små fotavtryck och begränsade yttre beroenden som samtidigt bidrar till att regenerera värden i världen runt om.

De resurser som flödar genom habitatet (näring, energi i olika former, vatten, luft, förädlade produkter, information mm) synliggörs, fördröjs och nyttjas i flera steg kaskadkopplat samt i flera fall helt cirkulärt genom att utnyttja den närhet och täthet som präglar ett välfungerande ekosystem.

Är du intresserad av att veta mer? Vi arbetar aktivt med att förverkliga Resilienhus. Kontakta oss!

Presentation av Resilienshus

Presentation av Resilienshuset i samband med konferens arrangerad av Cultural Planning Sverige. Många snabba ord i denna, men tyvärr syns inte bilderna som visades.