Framtidens byar i Österåkers socken

Platsutveckling genom cultural planning i Vingåkers kommun

Projektfakta

Uppdragsgivare

Vingåkers kommun, Smarta Vingåkersbygden

Vår roll

Arkitekter, processledare

Årtal

2021

Medverkande

Erik Berg, Åsa Isacson

Status

Avslutat

Sedan 2013 har Vingåkers kommun jobbat med formulerande av lokala utvecklingsplaner inom ramen för konceptet Smarta Vingåkersbygden, för att på detta vis ta ett aktivt grepp om framtiden för kommunens lokala platser och sammanhang. Under 2021 togs nästa steg, från formulering av behoven till handlingsplaner och berättelser om möjliga och önskvärda framtider.

BYGDEN anlitades av Vingåkers kommun för att leda processen och stötta i visualiserandet av möjliga fysiska utvecklingsåtgärder i kommundelen Österåker. Uppdraget var att tillsammans med det lokala sockenrådet organisera en visionsprocess där det visionära får möta det realistiska och konkreta.

Utgångspunkten var att bygga vidare på den tidigare antagna lokala utvecklingsplanen genom att med utgångspunkt i denna ta fram visualiseringar av möjliga fysiska utvecklingsåtgärder i som syns i det fysiska rummet i Österåker.

Projektet genomfördes via en serie framtidsworskhops i samarrangemang med Österåkers sockenråd och kommunens landsbygdsutvecklare.

Mellan träffarna genomförde BYGDEN ett arbete med bearbetning av resultaten och omsättning av dessa i visualiseringar, utvecklingsförslag och framtidsscenarion för att illustrera konsekvenser av olika vägval i den fysiska miljön. En viktig faktor är att byarna i Österåker idag har stora bebyggelsehistoriska kvalitéer som kräver att tillägg av eventuell ny bebyggelse sker mycket omsorgsfullt och med respekt för den historiska strukturen.

I processen eftersträvade vi att forma mer strategiska, visionära och attraktiva idéer om vad som skulle kunna ske, men samtidigt med ambitionen att förmedla en tydlig bild av stegen som kan leda dit: inte bara en bild av “något fantastiskt på andra sidan vattnet” utan också en bild a bron som leder dit.

För att precisera framtidsmålen arbetade vi vid den andra workshopen med att formulera målsättningar inom fem kategorier som identifierats vid den första träffen, på basis av målen i den lokala utvecklingsplanen, här illustreras som exempel de fem kategorierna av målsättningar, som formulerades både ur ett 10-års perspektiv (2031) och som ett generationsmål (till 2051):

Vägen till framtidsmålen (“bron över vattnet”) formulerades av deltagarna i form av åtgärder inom fyra kategorier: 1) Aktiviteter 2) Fysiska strukturer 3) Samarbeten och 4) Digitala strukturer.

Åtgärderna placerades sedan ut längs en tidslinje, en variant av backcasting som resulterar i en karta över vägen till målsättningen:

Vi genomförde fördjupande visualiseringar av tre av de berättelser som kunde “destilleras” ut ur de formulerade framtidsmålen och åtgärderna:

Vingåker är en framsynt kommun som testar nya vägar och bryter ny mark. En förhoppning med projektet från kommunens sida var att processen skulle kunna bilda modell för en metod som ska kunna spridas och tillämpas i flera sammanhang inom kommunen, av fler lokala utvecklingsgrupper. Den metod vi använde i projektet kan fungera som ett verktyg för lokala utvecklingsgrupper att precisera hur man vill utveckla sin bygd; och ta grepp om framtiden.

Av den anledningen eftersträvade vi att filma och dokumentera så mycket som möjligt. Resultatet blev filmen ”Tre berättelser om vår framtid” nedan: